รายการ
เรื่องลิงค์ข้อมูล
เวลาเรียน/การส่งงาน รายวิชาชีววิทยา4 รหัสวิชาว33244 ปีการศึกษา 1/2558 Click 
คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค วิชาชีววิทยา ว33244 ปีการศึกษา 1/2558  Click 
แนวข้อสอบปลายภาค วิชาชีววิทยา ว33244 ปีการศึกษา 1/2558 Click 
แนวข้อสอบกลางภาค วิชาชีววิทยา ว33244 ปีการศึกษา 1/2558 Click 
แสดง 4 รายการจากหน้า 1-58 จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »


Lecture
เรื่องลิงค์ข้อมูล
บทที่ 15 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม Click 
บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม Click 
บทที่ 17 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ Click 
บทที่ 18 วิวัฒนาการ Click 
แสดง 4 รายการจากหน้า lecture จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »


รายการลิงค์ข้อมูลหมายเหตุ
1. บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม Click Lecture 
# การสังเคราะห์ DNA Click Lecture 
# DNA กับการสังเคราะห์โปรตีน Click Lecture 
Guide Question (Sex-limited Traits & Sex-influenced Traits)  Click * แบบฝึกหัด ม.6/4 
Guide Question (Sex-limited Traits & Sex-influenced Traits)  Click * แบบฝึกหัด ม.6/3 
Guide Question (Sex-limited Traits & Sex-influenced Traits)  Click * แบบฝึกหัด ม.6/2 
กิจกรรมถอดบทเรียน Click * กิจกรรมเสริม ม.6/2 
กิจกรรมถอดบทเรียน  Click * กิจกรรมเสริม ม.6/4 
กิจกรรมถอดบทเรียน  Click * กิจกรรมเสริม ม.6/3 
* DNA กับการสังเคราะห์โปรตีน Click แบบฝึกหัด ม.6/2 - ม.6/4 
โจทย์ปัญหา 15.1 Click  
โจทย์ปัญหา 15.2 Click  
โจทย์ปัญหา 15.3 Click  
โจทย์ปัญหา 15.4 Click  
แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ Click  
แบบฝึกหัด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ Click วิชาการสืบเสาะฯ 
แสดง 16 รายการจากหน้า chepter16 จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »


เอกสารการสอน ชีววิทยา1  2/2559