>> Back <<

วิชาพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   

หัส 20001 – 1001 (1.5 นก./3 ชม.)

ชั้น ปวช.3

ครูผู้สอน นายชาญณรงค์ มุมทอง, นางสาวนุจรี ตรีสุน

-----------------------------

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน แหล่งกำเนิดของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบและการป้องกันแก้ไข ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 

การอธิบาย การอภิปรายและสรุป 

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 


ผลการเรียนรู้

1. ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน แหล่งกำเนิดของพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

3. ศึกษาหลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม 

4. ศึกษาผลกระทบและการป้องกันแก้ไข ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

5. ศึกษากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

-----------------------------