วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
รหัสวิชา 200012001
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย
นายชาญณรงค์ มุมทอง

1. เกี่ยวกับรายวิชา (ข้อตกลงรายวิชา) Click
2.เวลาการเข้าเรียนออนไลน์ Click
3. เนื้อหา Click
4. กิจกรรม
    4.1 กิจกรรมที่ 1 (แนะนำตัว+เป้าหมายชีวิต) Click
    4.2 กิจกรรมที่ 2 (7-8 ม.ค. 64) Click
    4.3 กิจกรรมที่ 3 (14 ม.ค. 64) Click