วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
รหัสวิชา 200012001
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย
นายชาญณรงค์ มุมทอง

1. เกี่ยวกับรายวิชา (ข้อตกลงรายวิชา) Click
2.เวลาการเข้าเรียนออนไลน์ Click
3. เนื้อหา Click
4. กิจกรรม
    4.1 กิจกรรมที่ 1 (แนะนำตัว+เป้าหมายชีวิต) Click
    4.2 กิจกรรมที่ 2 (7-8 ม.ค. 64) Click
    4.3 กิจกรรมที่ 3 (14 ม.ค. 64) Click 
    4.3 กิจกรรมที่ 4 (28 ม.ค. 64)  จดเนื้อหาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น +(ผังมโนทัศน์)Click 
    4.5 กิจกรรมที่ 5 (29 ม.ค. 64) สรุปเนื้อหาเรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ จากวิดีโอคาบเรียนออนไลน์ 
    *** เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง --->> เมนูเนื้อหา เอกสาร .PDF หน้า 16 - 23 
    4.6 กิจกรรมที่ 6 (5 ก.พ. 64) Click 
    4.7 กิจกรรมที่ 7 (25 มี.ค. 64) Click