กลับหน้าแรก รายวิชา 200012001

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
รหัสวิชา 200012001
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย
นายชาญณรงค์ มุมทอง


คำอธิบายรายวิชา (เขียนลงสมุด) 
     ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น  การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ  การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพ และการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ (เขียนลงสมุด) 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

2. สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ


สื่อการเรียนการสอน (เขียนลงสมุด) 

1. สื่อเว็บไซต์ 

2. สไลด์ประกอบการสอน Power point


 การวัดและประเมินผล (เขียนลงสมุด) 

หัวข้อ คะแนน
คะแนนเก็บก่อนกลางภาค  25
คะแนนเก็บหลังกลางภาค 25
คะแนนสอบกลางภาค   20
คะแนนสอบปลายภาค     30
 รวม 100ลงชื่อรับทราบในข้อตกลงรายวิชา
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

หากลงชื่อรับทราบในข้อตกลงรายวิชาด้านบนไม่ได้ 
ให้ลงชื่อรับทราบที่แบบฟอร์มด้านล่าง