กลับหน้าแรก รายวิชา 200012001

การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น 

❐ สาระสำคัญ 
    คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบกันขึ้นมาเพื่อใช้ในการคำนวณและประมวลผล มีคุณสมบัติในการรับข้อมูลจดจำข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลโดยนำข้อมูลนั้นมาทำการประมวลผลตามโปรแกรมที่มนุษย์ป้อนคำสั่งใหทำออกมาเป็นสารสนเทศตรงตามที่ต้องการใช้งาน 
    ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง องค์ประกอบที่จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์และข้อมูล 
    ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทำหน้าที่ในการรับข้อมูล ประมวลผลและส่งผลลัพธ์ออกมาและทำการประเมินผลสารสนเทศที่ได้เพื่อนำผลป้อนกลับ (feedback)มาปรับปรุงข้อมูลที่รับเข้า เพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดีช่วยสนับสนุนการทำงาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว

ผังมโนทัศน์

▣ ▣