วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
รหัสวิชา 200012001
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสฯ ที่ 7 ม.ค. 64
คาบเรียนที่ 7 เวลา 14.00 - 14.55 น.