300865คําชี้แจง :  ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ของข้อความชุด A และ ชุด B โดยนําอักษรหน้าข้อความชุด B ด้านขวามือ มาใส่ช่องว่างหน้าข้อความชุด A ด้านซ้ายมือด้านหน้าของแต่ละข้อให้ถูกต้อง (เขียนลงสมุด)

(A)


............
1. การลำเลียงสารแบบใช้พลังงาน อาศัยพลังงานในรูปใด

...........2. ทำให้น้ำออสโมชิสเข้าสู่เซลล์

...........3. การกินของเซลล์เป็นตัวอย่างการลำเลียงสารแบบใด

...........4. การดื่มของเซลล์เป็นตัวอย่างการลำเลียงสารแบบใด

...........5. น้ำออสโมซิสออกจากเซลล์จนทำให้เซลล์ลดขาดและเกิดการเหี่ยว เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า

...........6.  เป็นตัวพาในการลำเลียงแบบฟาซิลิเทต

...........7. มีการเคลื่อนที่ของสารทุกบริเวณเท่ากัน

...........8. สารละลายที่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเหี่ยว

...........9. ลำเลียงสารขนาดใหญ่ออกจากเซลล์โดยสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์

...........10. ลำเลียงสารแบบใช้พลังงานจากบริเวณที่สารมีความเข้มข้นน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมาก

 (B)


    ก. โปรตีน

    ข. ATP

    ค. พลาสโมไทซิส

    ง. พิโนไซโทซิส

    จ. ฟาโกไซโทซิส

    ฉ. พลาสโมไลซิส

    ช. เอกโซไซโทซิส

    ซ. แอกทีฟทรานสปอร์ต

    ฌ. สารละลายไอโซโทนิค

    ญ. สารละลายไฮโพโทนิค

    ฎ. ภาวะสมดุลของการแพร่ 

    ฏ. สารละลายไฮเพอร์โทนิค


Comments