วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว30213 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั้น ม.4/7 (การโรงเเรม)

1. เกี่ยวกับรายวิชา Click
2.เวลาการเข้าเรียนออนไลน์ Click
3. เนื้อหา Click
4. กิจกรรม
    4.1 กิจกรรมที่ 1 (กระดานนำเสนอความหมายสิ่งแวดล้อมClick
    4.2 กิจกรรมที่ 2 (แบบทดสอบเสริมประสบการณ์) Click 
    4.3 กิจกรรม 3 วันที่ 5 มกราคม 2564 คาบ 3-4 เวลา 10.20-12.05 Click 
    4.4 กิจกรรม 4 วันที่ 12 มกราคม 2564 คาบ 3-4 เวลา 10.20-12.05 Click 
    4.5 แนวข้อสอบกลางภาค 2/2563 Click 
     4.6 แนวข้อสอบปลายภาค 2/2563 Click