วันที่ 5 มกราคม 2564 
คาบ 3-4 เวลา 10.20-12.05

คำชี้แจง :: ให้นักเรียนศึกษาสไลด์เรื่องระบบนิเวศและศึกษา Note...สรุป (ด้านล่าง)
***เลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อดูทั้ง 10 ตัวเลือก***
***เปิดให้ทำแบบฝึกหัด เวลา 10.20 น. 
และ
ปิดเวลา 16.00 น.***
ตรวจคะแนนการทำแบบฝึกหัดเวลา 16.05 น.

รายชื่อส่งแบบฝึกหัด


กิจกรรมที่ 1  

คำชี้แจง : อธิบายความหมายของคำว่า “สิ่งแวดล้อม” ตามความเข้าใจของนักเรียน พร้อมแนบรูปภาพสิ่งแวดล้อมประกอบการอธิบายลงในกระดานนำเสนอด้านล่าง