กลับหน้าแรก รายวิชา ว30213


กิจกรรมที่ 1

คำชี้แจง : อธิบายความหมายของคำว่า “สิ่งแวดล้อม” ตามความเข้าใจของนักเรียน พร้อมแนบรูปภาพสิ่งแวดล้อมประกอบการอธิบายลงในกระดานนำเสนอด้านล่าง