สอบกลางภาค 20 คะแนน
ตอนที่ 1 ปรนัย 20 ข้อ 10 คะแนน
ตอนที่ 2 อัตนัย 3 ข้อ 10 คะแนน
____________

ปรนัย 20 ข้อ ออกเนื้อหา 
    - กิจกรรมที่ 2 (แบบทดสอบเสริมประสบการณ์) Click  ลงเฉลยแบบฝึกหัดให้แล้ว

อัตนัย 3 ออกเนื้อหา 
    - กิจกรรม 4 Click 
    - กิจกรรม 3  Click  ศึกษาความหมายของคำศัพท์ต่างๆ เช่น Herbivor/ Carnivor/ Omnivor/ Detritivor/ Producer  เป็นต้น