กลับหน้าแรก รายวิชา ว30213

รายชื่อนักเรียนที่ลงชื่อรับแนวข้อสอบสอบปลายภาค 30 คะแนน
ตอนที่ 1 ปรนัย 30 ข้อ 15 คะแนน
ตอนที่ 2 อัตนัย 3 ข้อ 15 คะแนน
____________

ปรนัย 30 ข้อ ออกเนื้อหา 
- ข้อสอบกลางภาค ข้อ 1-20 (นักเรียนทราบเฉลย จากการแก้ไขแบบทดสอบกลางภาค)
- ข้อสอบกลางภาค ข้อ 21-26  เนิ้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนผังสายใยอาหาร 
- ข้อสอบกลางภาค ข้อ 27-30  เนิ้อหาเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ - ข้อสอบกลางภาค ข้อ 21-26  เนิ้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนผังสายใยอาหาร เช่น 

Ex.1  จากแผนผัง ถ้าแมลง Y ถูกกำจัดออกไป จะมีผลกระทบอย่างไร

Ex.2  
- จากแผนผัง สิ่งมีชีวิตใดจัดเป็นได้ทั้งผู้บริโภคลำดับที่ และ 4
จากแผนผังที่กำหนดให้ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง (ให้นักเรียนวิเคราะห์แผนผังสายใยอาหารที่กำหนดให้)

Ex.3
จากแผนผังที่กำหนดให้ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง (ให้นักเรียนวิเคราะห์แผนผังสายใยอาหารที่กำหนดให้)
จากสายใยอาหารที่กำหนดให้ A ควรเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใด- ข้อสอบกลางภาค ข้อ 27-30  เนิ้อหาเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

Ex.3 เนื้อหาที่ต้องใช้
    - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คำนิยาม
           ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้
           ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่นการผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
           ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
           การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล

เงื่อนไข
            การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ดังนี้
            เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
            เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
- หลัก 3R

Reduce – ลดการใช้ (คิดก่อนใช้)

ลดระดับการใช้ปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ โดยลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง เพราะการลดการบริโภคของเรา จะช่วยให้เราลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นได้ ในขั้นตอนนี้เริ่มต้นโดยการสำรวจว่าเราจะลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นตรงไหนได้บ้าง ตัวอย่าง เช่น

ลดการสร้างขยะในที่ทำงาน

 • แก้ไขบนหน้าจอไม่ใช่บนกระดาษ เพื่อลดการใช้กระดาษ
 • ใช้อีเมลเพื่อลดการใช้กระดาษ
 • คิดก่อนพิมพ์หรือถ่ายสำเนา พิมพ์และทำสำเนาให้น้อยที่สุด
 • ส่งและจัดเก็บเอกสาร เช่น เอกสารที่จำเป็นและข้อเสนอทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะเป็นกระดาษ
 • เมื่อต้องพิมพ์หรือทำสำเนาให้ทำสองด้าน
 • หมุนเวียนเอกสารแทนการทำสำเนาเฉพาะสำหรับทุกคน
 • เปลี่ยนระยะขอบบนเอกสาร Word ระยะขอบเริ่มต้นของเอกสารที่พิมพ์คือ 1.25 นิ้วทุกด้าน เพียงเปลี่ยนระยะขอบเป็น 0.75 นิ้วจะช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ลงเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์

ลดการสร้างขยะในชีวิตประจำวัน

 • ใช้ถุงผ้า ตระกร้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
 • ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่
 • ใช้ปิ่นโต หรือกล่องข้าวใส่อาหาร แทนการใส่กล่องโฟม
 • ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือน้อยชิ้น
 • เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกทานอาหารที่ร้านแทนการใส่กล่องกลับ
 • หลีกเลี่ยงใช้วัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก)

การใช้ซ้ำ เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น ใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำหลายครั้งก่อนทิ้ง ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เลือกซื้อสินค้าที่สามารถใช้ซ้ำได้ ซึ่งนอกจากช่วยลดการเกิดขยะแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมาก

 • เลือกใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตได้
 • ดัดแปลงของเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์
 • เสื้อผ้าเก่านำไปบริจาค หรือถูพื้น
 • ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ทิ้งเป็นขยะ
 • การใช้กระดาษ 2 หน้า
 • การนำกระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจนำมาทำเป็นกระดาษโน๊ต

Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่

คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้

 • ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
 • เลือกซื้อสินค้าที่นำกลับมารีไซเคิลได้หรือที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
 • นำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ยหมักอัตนัย 3 ออกเนื้อหา 
    - ข้อ 1  จำนวน 8 ข้อ 8 คะแนน เนื้อหาจากแบบฝึกหัดที่มอบหมาย เฉลยแบบฝึกหัด ดังนี้
  - ข้อ 2  เนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบของความสัมพันธ์แบบ ภาวะพึ่งพากันกับ การได้ประโยชน์ร่วมกัน เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร?

อธิบาย

    การได้รับประโยชน์ร่วมกัน (mutualism : +,+) เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ชนิดที่ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองชนิด 
เช่น นกเอี้ยงกับควาย นกเอี้ยงได้กินแมลงต่าง ๆ จากหลังควาย และควายก็ได้นกเอี้ยงช่วยกำจัดแมลงที่มาก่อความรำคาญ  

    ภาวะพึ่งพากัน Mutualism : +,+) หมายถึง การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ชนิด โดยต่างก็ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน หากแยกกันอยู่จะไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ เช่น ไลเคนส์ ( Lichens) : สาหร่ายอยู่ร่วมกับสาหร่าย สาหร่ายได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากรา ราได้รับอาหารและออกซิเจนจากสาหร่าย - ข้อ 3  เนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาอยู่ด้านบน 
***  ให้นักเรียนอธิบายวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน