ตัวชี้วัด

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rrrooonnnsjfhturieowkghrrrooonnn
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/biology-ipst

บทที่ 1 | การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

            1.อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการลำเลียงสาร และเปรียบเทียบการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ

บทที่ 2 | การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

            1. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทำงานของไต 

            2. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำงานของไตและปอด 

            3. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย โดยระบบหมุนเวียน ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครงร่าง 

            4. อธิบายและเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่จำเพาะและแบบจำาเพาะ ต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย 

            5. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน          

            6. อธิบายภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV

บทที่ 3 | การดำรงชีวิตของพืช

            1. ทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้

            2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่างๆที่พืชบางชนิด สร้างขึ้น

            3. ออกแบบการทดลอง ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ของพืช

            4. สืบค้นขอมูลเกี่ยวกับสารควบคมุการเจรญิเติบโตของพืชที่มนุษย์สร้างขึ้น และยกตัวอย่างการนำมาประยกุตใช้ทางด้านการเกษตรของพืช

            5.สังเกตและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่างๆ   ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

บทที่ 4 พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

            1. อธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูก ควบคุม ด้วยยีน ที่อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเพิลแอลลีล       

            2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน การสังเคราะห์โปรตีนและลักษณะทางพันธุกรรม  

            3. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต    

            4. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำมิวเทชันไปใช้ประโยชน์         

            5. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

            6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตวัอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ

บทที่ 5 ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

            1. สืบค้น ข้อมูล และอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิ ศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบโอม และยกตัวอย่างไบโอมชนดิต่างๆ

            2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายสาเหตุและยกตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนเวศ

            3. สืบค้น ข้อมูล อธิบาย และยกตวัอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวีตในระบบนเวศ 

            4. สืบค้น ข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตและสิ่ง แวดลอ้ม พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม