รวมงานเรียนออนไลน์ 
18 พ.ค. 2563 - 26 มิ.ย. 2563

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rrrooonnnsjfhturieowkghrrrooonnn
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/biology-ipstตรวจสอบการส่งแบบทดสอบ คาบที่ 4
ตรวจสอบการส่งแบบทดสอบ คาบที่ 3
ตรวจสอบการส่งแบบทดสอบ คาบที่ 2


คาบที่ 1 เรื่อง 1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์ การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ (กล้องจุลทรรศน์)

คาบที่ 2 เรื่อง 1.2 โครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับวิธีการลำเลียงสาร

คาบที่ 1 เรื่อง 1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์ การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ (กล้องจุลทรรศน์) (
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563)

ทบทวนเนื้อหา
ความรู้เรื่องเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์

    เซลล์ (Cell) เซลล์เป็นโครงสร้างพื้นฐานและการทำหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ คือ เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) สำหรับพืชมีผนังเซลล์ (cell wall) อยู่ด้านนอกเยื่อหุ้มเซลล์ โครงสร้างที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) ประกอบด้วยของเหลวภายในเซลล์ ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) และนิวเคลียส เซลล์สามารถจำแนกโดยใช้หลัก การมีหรือไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส และการมีหรือไม่มีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
    1. เซลล์โพรแคริโอต (prokaryotic cell) เป็นเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสและไม่มีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม ตัวอย่าง สิ่งมีชีวิตในกุล่มนี้ เช่น เเบคทีเรีย ไซยาโนแบคทีเรีย (หรือนิยมเรียกว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน)
             
      รูปเซลล์โพรแคริโอต        
 
รูปเเบคทีเรีย


 
        รูปไซยาโนแบคทีเรีย


    2. เซลล์ยูแคริโอต (eukaryotic cell) เป็นเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสและมีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม ตัวอย่าง สิ่งมีชีวิตใน
กลุ่มนี้ เช่น กลุ่มโพรติสต์ เห็ด รา และพืช 
   
   
       รูปเซลล์ยูแคริโอต              

รูปเห็ด รา

 
รูปอะมีบา


ทบทวนเรื่องกล้องจุลทรรศน์
1. กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กันโดยทั่วไปประกอบด้วยเลนส์สองอันขึ้นไป เรียกกล้องจุลทรรศน์นี้ว่า กล้องจุลทรรศน์เชิงประกอบ (compound microscope) 
รูป compound microscope

2. กล้องจุลทรรศน์ที่ประกอบด้วยเลนส์เพียงอันเดียว (simple microscope) ได้แก่ เเว่นขยายทั่วไป 
รูป simple microscope

การบ้านครั้งที่ 1 เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ (ตอนที่ 1)

กดที่รูป เพื่อดูภาพขขนาดที่ใหญ่ขึ้น
https://drive.google.com/file/d/1OvS7_HUFcb7u6tV4ll00mYqTywKObNRB/view?usp=sharingตรวจสอบการเข้าเรียนและการส่งงาน


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget