คำศัพท์บทที่ 1
เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

คำศัพท์ภาษาไทย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ความหมาย
การแพร่แบบธรรมดา    
การแพร่แบบฟาซิลิเทต   
ออสโมซิส   
เอกโซไซโทซิส   
เอนโดไซโทซิส  
แอกทีฟทรานสปอร์ต  
ฟาโกไซโทซิส   
พิโนไซโทซิส   
การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับ   


งานศึกษาค้นคว้า 
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 

  เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/31141-163-1

ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูกต้อง  และทำเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด (และแก้ไขข้อที่ผิดให้ถูกต้อง) 

............. 1. สารละลาย Hypotonic ภายนอกเซลล์มีแรงดันออสโมซิสสูงกว่าสารละลายภายในเซลล์ ทำให้น้ำออสโมซิสออกจากเซลล์สู่ภายนอกเซลล์

............. 2. การแพร่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานะ ไม่ว่าจะเป็นในของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส

............. 3. สารที่สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดี มักเป็นสารที่มีขนาดใหญ่และละลายน้ำได้ดี

............. 4. ปรากฏการณ์เซลล์เต่งหรือแตก เรียกว่า พลาสโมไทซิส (Plasmoptysis) เกิดในสารละลายประเภท Isotonic 

............. 5. Osmosis เป็นการแพร่ของตัวถูกละลายผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

............. 6. หากนำเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์พืชใส่ในสารละลาย Hypertonic จะพบว่า เซลล์เม็ดเลือดแดงจะเหี่ยวลง ส่วนเซลล์พืชจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Plasmolysis

............. 7. เมื่อสารละลายใดๆเข้าสู่สมดุลของการแพร่ จะไม่เกิดการแพร่ของอนุภาคสารอีกต่อไป

............. 8. การลำเลียงสารผ่านเซลล์แบบ Facilited Diffusion จำเป็นต้องอาศัยโปรตีนตัวพา  

............. 9.Phagocytosis คือการกินของเซลล์ หรือเรียกว่า cell drinking เช่น การกินอาหารของอะมีบา

............. 10. พิโนไซโทซิส  (Pinocytosis)  เป็นการลำเลียงสารออกนอกเซลล์ (Exocytosis)