เอกสารประกอบการเรียนการสอน

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rrrooonnnsjfhturieowkghrrrooonnn
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/biology-ipst


เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์