ม.4/7
าบเรียนชดเชย 
[วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563]


รายชื่อ+คะแนนนักเรียนที่ส่งกิจกรรมศึกษาค้นคว้า
(เช็คชื่อการเข้าเรียนจากการส่งกิจกรรม)เนื้อหา
เรื่องเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
*** ประกอบการเรียนในคาบชดเชยและคาบปกติ


กิจกรรมศึกษาค้นคว้า
เรื่องเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์