ารบ้าน
วิชาชีววิทยา2 รหัส ว31242
ม.4/4

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rroonnbio1bio1bio1bio1rroonn


คาบเรียนออนไลน์ วันศุกร์ ที่ 15  มกราคม 2564
(ตารางเรียนวันศุกร์ คาบ 1)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอ เรื่อง มิวเทชันระดับยีน
     2. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 5 เรื่อง มิวเทชันระดับยีน
     3. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)

ใบงานที่ 5 
เรื่อง มิวเทชันระดับยีน

ลงชื่อเข้าเรียน


คาบเรียนออนไลน์ วันจันทร์ ที่ 11  มกราคม 2564
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 3-4)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอ เรื่อง การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของ DNA
     2. ให้นักเรียนสรุปเนื้อหา เรื่อง การถอดรหัสและการแปลรหัส ลงในกระดาษ A4 
     3. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)


เนื้อหาเพิ่มเติม
คาบเรียนออนไลน์ วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 1)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอ เรื่อง การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของ DNA
     2. สืบค้นข้อมูลและทำใบงานที่ 4 เรื่อง การถอดรหัสและการแปลรหัส (สามารถเขียนใส่สมุดหรือปริ้นเขียนได้เลย) ส่งในคาบเรียน
     3. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)


คาบเรียนออนไลน์ วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 3-4)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอ เรื่อง การจำลองดีเอ็นเอ
     2. สืบค้นข้อมูล เพื่อหาความหมายของคำที่กำหนดให้ (สามารถเขียนใส่สมุดหรือปริ้นเขียนได้เลย)
     3. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2563
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 3-4)

เรื่อง คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียน สรุปเนื้อหา เรื่อง คาร์โบไฮเดรต เป็นแผนผังความคิด (mind mapping) 
        โดยให้นักเรียนสรุปใส่กระดาษหนังไก่ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม (หมายเหตุ : จะนำไปติดไว้ที่ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา)
         กำหนดส่ง วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ในคาบเรียน
    2. เมื่อสรุปเรียบร้อยแล้วให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 1)

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้ฐานของสิ่งมีชีวิต (Chemistry in living organism)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียน สรุปเนื้อหา เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ลงในสมุดให้เรียบร้อย 
         กำหนดส่ง วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 ส่งก่อนคาบเรียน
................................................................................................................................................................................

คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 3-4)

กิจกรรมท้ายบทเรียน
เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสะเต็มศึกษาในชีวิตประจำวัน โดยระบุว่ามีการใช้ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในด้านใดบ้าง
    2. ตอบคำถามลงสมุด กำหนดส่งวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 ส่งก่อนคาบเรียน
    3. ทำแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ 
        ( ปิดการทำแบบทดสอบ  วันที่ 1 ส.ค. 63 เวลา 12.05 น. 
        ( ปิดการทำแบบทดสอบ  วันที่ 1 ส.ค. 63 เวลา 18.05 น. 

ตรวจสอบรายชื่อการทำแบบทดสอบ
(ประกาศคะแนน วันที่ 1 ส.ค. 63 หลังเวลา 18.05 น.
* * *