ารบ้าน
วิชาชีววิทยา1 รหัส ว31241
ม.4/2

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rroonnbio1bio1bio1bio1rroonn


คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 7 - 8)

กิจกรรมท้ายบทเรียน
เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสะเต็มศึกษาในชีวิตประจำวัน โดยระบุว่ามีการใช้ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในด้านใดบ้าง
    2. ตอบคำถามลงสมุด กำหนดส่งวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 ส่งก่อนคาบเรียน
    3. ทำแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ 
        ( ปิดการทำแบบทดสอบ  วันที่ 1 ส.ค. 63 เวลา 15.40 น. 
        ( ปิดการทำแบบทดสอบ  วันที่ 1 ส.ค. 63 เวลา 21.40 น. 

ตรวจสอบรายชื่อการทำแบบทดสอบ
(ประกาศคะแนน วันที่ 1 ส.ค. 63 หลังเวลา 21.40 น.

* * *