ารบ้าน
วิชาชีววิทยา1 รหัส ว31241
ม.4/2

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rroonnbio1bio1bio1bio1rroonn


คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2563
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 7-8)

เรื่อง คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียน สรุปเนื้อหา เรื่อง คาร์โบไฮเดรต เป็นแผนผังความคิด (mind mapping) 
        โดยให้นักเรียนสรุปใส่กระดาษหนังไก่ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม (หมายเหตุ : จะนำไปติดไว้ที่ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา)
         กำหนดส่ง วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ในคาบเรียน
    2. เมื่อสรุปเรียบร้อยแล้วให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันพฤหัสบดี คาบ 1 )

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้ฐานของสิ่งมีชีวิต (Chemistry in living organism)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียน จดบันทึกผังมโนทัศน์  เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ลงในสมุดให้เรียบร้อย 
         กำหนดส่ง วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 ส่งในคาบเรียน
    2. เมื่อจดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนลงชื่อเข้าศึกษาบทเรียนด้านล่าง👇  (ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่)คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 7 - 8)

กิจกรรมท้ายบทเรียน
เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสะเต็มศึกษาในชีวิตประจำวัน โดยระบุว่ามีการใช้ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในด้านใดบ้าง
    2. ตอบคำถามลงสมุด กำหนดส่งวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 ส่งก่อนคาบเรียน
    3. ทำแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ 
        ( ปิดการทำแบบทดสอบ  วันที่ 1 ส.ค. 63 เวลา 15.40 น. 
        ( ปิดการทำแบบทดสอบ  วันที่ 1 ส.ค. 63 เวลา 21.40 น. 

ตรวจสอบรายชื่อการทำแบบทดสอบ
(ประกาศคะแนน วันที่ 1 ส.ค. 63 หลังเวลา 21.40 น.

* * *