ารบ้าน
วิชาชีววิทยา1 รหัส ว31241
ม.4/3

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rroonnbio1bio1bio1bio1rroonn


คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 3)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันพฤหัสบดี คาบ 3-4 )

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้ฐานของสิ่งมีชีวิต (Chemistry in living organism)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียน จดบันทึกผังมโนทัศน์  เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ลงในสมุดให้เรียบร้อย 
         กำหนดส่ง วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ส่งในคาบเรียน พร้อมใบงานที่ 5 
    2. เมื่อจดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนลงชื่อเข้าศึกษาบทเรียนด้านล่าง👇  (ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่)


คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 3)

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (Chemistry in living organism)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียน สรุปเนื้อหา เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ลงในสมุดให้เรียบร้อย 
         กำหนดส่ง วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563