h
ารบ้าน
วิชาชีววิทยา2 รหัส ว31242
ม.4/3

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rroonnbio1bio1bio1bio1rroonn


คาบเรียนออนไลน์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564
(ตารางเรียนวันฤหัสบดี คาบ 3-4)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอ เรื่อง การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของ DNA
     2. สืบค้นข้อมูลและทำใบงานที่ 4 เรื่อง การถอดรหัสและการแปลรหัส (สามารถเขียนใส่สมุดหรือปริ้นเขียนได้เลย) 
     3. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)
คาบเรียนออนไลน์ วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 4)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอ เรื่อง การจำลองดีเอ็นเอ
     2. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 3 เรื่อง การจำลองดีเอ็นเอ (สามารถเขียนใส่สมุดหรือปริ้นเขียนได้เลย) 
     3. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)

ใบงานที่ 3
เรื่อง การจำลองดีเอ็นเอ


ลงชื่อเข้าเรียน
คาบเรียนออนไลน์ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564
(ตารางเรียนวันพฤหัสบดี คาบ 3-4)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอ เรื่อง การจำลองดีเอ็นเอ
     2. ให้นักเรียนเคลียร์เอกสารงานที่ยังไม่เรียบร้อย พร้อมทั้งสืบค้นข้อมูล เพื่อหาความหมายของคำที่กำหนดให้ 
         (สามารถเขียนใส่สมุดหรือปริ้นเขียนได้เลย) ส่งในคาบเรียน
     3. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)


คาบเรียนออนไลน์ วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 4)
คำชี้แจง
   1. ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอ เรื่อง องค์ประกอบทางเคมีของ DNA และโครงสร้างของ DNA
   2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 5-6 คน สร้างแบบจำลอง DNA จากวัสดุต่าง ๆ โดยใช้งบน้อยที่สุด (งดเว้นไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด)
   3. สืบค้นข้อมูล เพื่อหาความหมายของคำศัพท์ที่กำหนดให้ (สามารถเขียนใส่สมุดหรือปริ้นเขียนได้เลย)
   4. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 3)
คำชี้แจง
     1. ให้นักเรียน ลงชื่อเข้าชั้นเรียน (ด้านล่าง👇)


คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันพฤหัสบดี คาบ 3-4 )

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้ฐานของสิ่งมีชีวิต (Chemistry in living organism)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียน จดบันทึกผังมโนทัศน์  เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ลงในสมุดให้เรียบร้อย 
         กำหนดส่ง วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ส่งในคาบเรียน พร้อมใบงานที่ 5 
    2. เมื่อจดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนลงชื่อเข้าศึกษาบทเรียนด้านล่าง👇  (ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่)


คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 3)

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (Chemistry in living organism)

คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียน สรุปเนื้อหา เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ลงในสมุดให้เรียบร้อย 
         กำหนดส่ง วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563