อกสารประกอบการสอน
วิชาชีววิทยา2 รหัส ว31242
ม.4/4

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rroonnbio1bio1bio1bio1rroonn

เอกสารประกอบการสอน
เรื่อง การจำลองดีเอ็นเอ


เอกสารประกอบการสอน
เรื่อง โปรตีนสรุป
เรื่อง คาร์โบไฮเดรตเอกสารประกอบการสอน
เรื่อง คาร์โบไฮเดรตผังมโนทัศน์ 
บทที่ 2 เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต


.................................................................................................................

คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 1)

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

คำชี้แจง  
    1. ให้นักเรียนศึกษาเอกสารเรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 👇 
    2. ทำกิจกรรมท้ายบทเรียนที่ลิงค์ Click


คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 3 - 4)

เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education)

คำชี้แจง  
    1. ให้นักเรียนศึกษาเอกสารเรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education) 👇 
    2. เมื่อศึกษาเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนลงชื่อเข้าศึกษาบทเรียนด้านล่างเอกสารข้อที่ 1 (ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่)

Ex.

    3. ทำกิจกรรมท้ายบทเรียนที่ลิงค์ Click
     4. ครูจะสรุปเนื้อหาบทเรียนให้หลังจากหมดคาบเรียน


สรุป 
เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ลงชื่อเข้าศึกษาบทเรียน


รอสักครู่ . . .

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


เนื้อหา
เรื่อง การศึกษาชีววิทยา