อกสารประกอบการสอน
วิชาชีววิทยา1 รหัส ว31241
ม.4/4

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rroonnbio1bio1bio1bio1rroonnคาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 3 - 4)

เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education)

คำชี้แจง  
    1. ให้นักเรียนศึกษาเอกสารเรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education) 👇 
    2. เมื่อศึกษาเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนลงชื่อเข้าศึกษาบทเรียนด้านล่างเอกสารข้อที่ 1 (ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่)

Ex.

    3. ทำกิจกรรมท้ายบทเรียนที่ลิงค์ Click
     4. ครูจะสรุปเนื้อหาบทเรียนให้หลังจากหมดคาบเรียน

ลงชื่อเข้าศึกษาบทเรียน
รอสักครู่ . . .

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget