อกสารประกอบการสอน
วิชาชีววิทยา1 รหัส ว31241
ม.4/2

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rroonnbio1bio1bio1bio1rroonn

เอกสารประกอบการสอน
เรื่อง การจำลองดีเอ็นเอเอกสารประกอบการสอน
เรื่อง โปรตีนสรุป
เรื่อง คาร์โบไฮเดรตอกสารระกอบการสอน
เรื่อง คาร์โบไฮเดรตคาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันพฤหัสบดี คาบ 1)


คำชี้แจง  
    1. ให้นักเรียนศึกษาเอกสาร  เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 👇 
    2. ทำกิจกรรมท้ายบทเรียนที่ลิงค์ Click
ผังมโนทัศน์ 
บทที่ 2 เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต


คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันจันทร์ คาบ 7- 8)

เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education)

คำชี้แจง  
    1. ให้นักเรียนศึกษาเอกสารเรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education) 👇 
    2. เมื่อศึกษาเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนลงชื่อเข้าศึกษาบทเรียนด้านล่างเอกสารข้อที่ 1 (ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่)

Ex.

    3. ทำกิจกรรมท้ายบทเรียนที่ลิงค์ Click
     4. ครูจะสรุปเนื้อหาบทเรียนให้หลังจากหมดคาบเรียน


สรุป 
เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ลงชื่อเข้าศึกษาบทเรียน


รอสักครู่ . . .เนื้อหา
เรื่อง การศึกษาชีววิทยา