อกสารประกอบการสอน
วิชาชีววิทยา1 รหัส ว31241
ม.4/1

กดภาพด้านล่างเพื่อกลับห้องเรียน
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/rroonnbio1bio1bio1bio1rroonn


เอกสารประกอบการสอน
เรื่อง โปรตีน

สรุป
เรื่อง คาร์โบไฮเดรตเอกสารประกอบการสอน
เรื่อง คาร์โบไฮเดรตผังมโนทัศน์
บทที่ 2 เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต


...........................................................................................

คาบเรียนชดเชย วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
(ตารางเรียนวันพุธ คาบ 8)

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

คำชี้แจง  
    1. ให้นักเรียนศึกษาเอกสารเรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 👇 
    2. ทำกิจกรรมท้ายบทเรียนที่ลิงค์ Clickเนื้อหา
เรื่อง การศึกษาชีววิทยา