เวลาเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วิชาชีววิทยา1 ว31209  จำนวน 1.5 หน่วยกิต