เวลาเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31141  จำนวน 1.5 หน่วยกิต


ดูแบบ Excel Online  
https://dlit365-my.sharepoint.com/personal/channarong_office_dlit_ac_th/_layouts/15/WopiFrame.aspx?docid=0e814f4da370041d197002b93a874655d&authkey=ARr83cmJ__VAfc-y6FAWulE&action=view