ผลการเรียน
รายวิชาสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต รหัสวิชา ว30246
(อย่างไม่เป็นทางการ)

คะแนนสอบปลายภาค
วิชาสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต ว30246
หมายเหตุ : คะแนนปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน (40/2)
          คะแนนปรนัย 3  ข้อ 10 คะแนน
กระดาษคำตอบ
เฉลยอัตนัย 3 ข้อ 10 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค
วิชาสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต ว30246


หมายเหตุ : คะแนนปรนัย 30 ข้อ 15 คะแนน (30/2)
นำคะแนนปรนัยที่หารแล้ว บวกข้อเขียน 5 คะแนน (ทุกคน)   


คะแนนสอบ ปรนัย 30 ข้อ