คะแนนสอบกลางภาค
วิชาสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต ว30246

หมายเหตุ : คะแนนปรนัย 30 ข้อ 15 คะแนน (30/2)
นำคะแนนปรนัยที่หารแล้ว บวกข้อเขียน 5 คะแนน (ทุกคน)   


คะแนนสอบ ปรนัย 30 ข้อ