คำอธิบายรายวิชา

ว๓๐๒๔๗  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒                   

เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

 ครูผู้สอน นายชาญณรงค์ มุมทอง , นางสาวทิพวรรณ บุญเต็ม   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์การจัดเรียงโครงสร้าง รูปร่างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์ ศึกษาโครงสร้างและการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ กลไกการแลกเปลี่ยนแก๊ส และระบบขับถ่าย ดุลยภาพของชีวิตและการดํารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในร่างกายของสัตว์และมนุษย์ การนําความรู้ที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกาย ศึกษาโครงสร้างค้ำจุน กระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การรับรู้และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ เซลล์ประสาทและการทํางานของเซลล์ประสาท สมองและไขสันหลังที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบประสาท การทํางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและการทํางานของอวัยวะรับความรู้สึกที่เกี่ยวกับนัยน์ตากับการมองเห็น หูกับการได้ยิน จมูกกับการดมกลิ่น ลิ้นกับการรับรส และผิวหนังกับการรับความรู้สึก ศึกษาระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างและการทํางานของต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สําคัญ การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนและฟีโรโมนในสัตว์ศึกษาพฤติกรรมของสัตว กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ พฤติกรรมเปนมาแตกําเนิดและพฤติกรรมเรียนรู ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหวางสัตวโดยการใชเสียง ท่าทางและสารเคมี           

    โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป

    เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

      ๑. อภิปราย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ การจัดเรียงโครงสร้าง รูปร่างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์ Click

                ๒. สํารวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการทํางานของระบบหมุนเวียนโลหิตของสัตว์บางชนิดและมนุษย์ ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์

                ๓. อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และนําความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ

                ๔. สืบค้นข้อมูล สํารวจ ตรวจสอบ อภิปราย เปรียบเทียบ และสรุปโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิต และกลไกในการแลกเปลี่ยนแก๊ส

                ๕. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต อวัยวะขับถ่ายและการทํางานของไตกับการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุของร่างกาย

                ๖. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตวอื่น ๆ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

                ๗. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ เพื่อการรักษาดุลภาพร่างกายของสัตว์และมนุษย์

                ๘. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของโครงร่างค้ำจุนร่างกายสิ่งมีชีวิต กระดูก กล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวของสัตว์

                ๙. สํารวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย ทดลอง และวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดพฤติกรรม กับสรีรวิทยาของระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ และกล้ามเนื้อ รวมถึงการนําไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์อาการผิดปกติทางร่างกาย

                ๑๐. สืบค้นข้อมูล อภิปราย นําความรู้เรื่องของการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและการทํางานของระบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จําลองหรือชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม

                ๑๑. เชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ คำอธิบายหรือคำตอบของคำถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลัก หลักการ หรือทฤษฎี

                ๑๒. อธิบาย นำเสนอ เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะนำความรู้ในสาขาต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน นำเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้

เนื้อหา 

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/401-262-lecture


๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- จากใบความรู้ของผลการเรียนรู้ที่ ๑ Click ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย หรือหน้าที่ ของคำศัพท์จากเรื่องลำดับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต ลงในสมุด ให้ได้เยอะที่สุด

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เขียนลงสมุด เช่น 
 ข้อ 1  hemoglobinทำหน้าที่ใด
            ตอบ ข. ลำเลียงออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
* * *

แบบฝึกหัด 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา 


1.วิชากายวิภาคศาสตร์ (anatomy) คืออะไร

        ก.วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายตำแหน่งและที่ตั้ง

        ข.การทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายในภาวะที่ปกติ

        ค.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต

        ง.การศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาท

2.สรีรวิทยา ( Physiology) คืออะไร

        ก.วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย ตำแหน่งและที่ตั้ง

        ข.การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายในภาวะที่ปกติ

        ค.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต

        ง.การศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาท

3.ช่องภายในร่างกายแบ่งออกเป็นกี่ส่วน

        ก. 2ส่วน

        ข.3ส่วน

        ค.4ส่วน

        ง.5ส่วน

4.ช่องอก(thoracic cavity) มีอวัยวะใดอยู่ในส่วนนี้

        ก.ปอด หัวใจ

        ข.ปอด ตับอ่อน

        ค.ตับอ่อน ลำไส้เล็ก

        ง.สมอง ไขสันหลัง

5.ช่องท้อง(abdominal cavity) มีอวัยวะใดอยู่ในส่วนนี้

        ก.ปอด หัวใจ

        ข.ปอด ตับอ่อน

        ค.ตับอ่อน ลำไส้เล็ก

        ง.สมอง ไขสันหลัง

6.ช่องว่างทางด้านหลัง (dorsal cavity)มีอวัยวะใดอยู่ในส่วนนี้

        ก.ปอด หัวใจ

        ข.ปอด ตับอ่อน

        ค.ตับอ่อน ลำไส้เล็ก

        ง.สมอง ไขสันหลัง

7.Anatomical  position หมายถึงอะไร

        ก.ร่างกายที่อยู่ในท่ายืนตรงตามองไป ข้างหน้าแขนขา ชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า

        ข.ร่างกายในแนวตั้งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

        ค.ด้านข้าง

        ง.ใกล้ผิว  หรือตื้น

8.median plane หมายถึงอะไร

        ก.ร่างกายที่อยู่ในท่ายืนตรงตามองไป ข้างหน้าแขนขา ชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า

        ข.ร่างกายในแนวตั้งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

        ค.ด้านข้าง

        ง.ใกล้ผิว  หรือตื้น

9.Superficial หมายถึงอะไร

        ก.ร่างกายที่อยู่ในท่ายืนตรงตามองไป ข้างหน้าแขนขา ชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า

        ข.ร่างกายในแนวตั้งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

        ค.ด้านข้าง

        ง.ลึก

*** ไม่มีข้อถูก 

10.deep หมายถึงอะไร

        ก.ร่างกายที่อยู่ในท่ายืนตรงตามองไป ข้างหน้าแขนขา ชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า

        ข.ร่างกายในแนวตั้งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

        ค.ด้านข้าง

        ง.ลึก๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


เขียนลงสมุด เช่น 
 ข้อ 1  hemoglobinทำหน้าที่ใด
            ตอบ ข. ลำเลียงออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
* * *

แบบฝึกหัด

เซลล์และเนื้อเยื่อ


1.หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต คืออะไร

        ก.เซลล์

        ข.ผิวหนัง

        ค.กระดูก

        ง.เนื้อเยื่อ

2.ข้อใด ไม่ใช่ส่วนประกอบของเซลล์

        ก.เยื่อหุ้มเซลล์

        ข.ไซโทพลาสซึม

        ค.นิวเคลียส

        ง.ฮีโมโกลบิน

3.ชนิดของเนื้อเยื่อบุผิวแบ่งตามรูปร่างได้เป็นกี่ชนิด

        ก.2ชนิด

        ข.3ชนิด

        ค.4ชนิด

        ง.5ชนิด

4.เซลล์มีรูปร่างทรงกระบอกไม่สูงมาก หรือคล้ายลูกบาศก์ มองทางด้านข้างคล้ายลูกเต๋า แต่แท้จริงแล้วมีรูปร่างเป็นทรงแปดเหลี่ยม เป็นเนื้อเยื่อบุผิว ชนิดใด

        ก. squamous epithelium

        ข. cuboidal epithelium

        ค. columnar epithelium

        ง.  simple epithelium

5.ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ Adipose cell ได้ถูกต้อง

        ก.สร้างเส้นใยชนิดต่างๆ

        ข.สะสมไขมัน

        ค.ทำลายสิ่งแปลกปลอม

        ง.กำจัดของเสีย

6.Fibroblast ทำหน้าที่อะไร

        ก.ทำลายสิ่งแปลกปลอม

        ข.สร้างเส้นใย

        ค.สะสมไขมัน

        ง.สร้างแอนติบอดี

7. กระดูกอ่อนส่วนใดที่พบ collagen fiber เป็นจำนวนมาก

        ก.Chondrocyte

        ข.Elastic cartilage 

        ค.Hyaline cartilage   

        ง.Fibrocartilage       

8. เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ไม่มีเม็ดแกรนูล คือเม็ดเลือดขาวชนิดใด

        ก.นิวโทรฟิล (neutrophil)

        ข.อีโอซิโนฟิล (eosinophils)

        ค.เบโซฟิล (basophil)

        ง.ลิมโฟไซต์ (lymphocyte)

9.กล้ามเนื้ออยู่ติดกับกระดูกทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย คือกล้ามเนื้อชนิดใด

        ก.กล้ามเนื้อเรียบ

        ข.กล้ามเนื้อลาย

        ค.กล้ามเนื้อหัวใจ

        ง.กล้ามเนื้องอก

10.แขนงประสาทที่ทำหน้าที่รับกระแสประสาท  เข้าสู่ตัวเซลล์ คืออะไร

        ก. เดนไดรต์

        ข.แอกซอน

        ค.เบโซฟิล

        ง.โมโนไซต์