เวลาเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วิชาชีววิทยา1 ว31241   จำนวน 1.5 หน่วยกิต