เวลาเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วิชาชีววิทยา1 ว31141   จำนวน 1.5 หน่วยกิต