เวลาเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31141  จำนวน 1.5 หน่วยกิต


ดูแบบ Excel Online  
https://dlit365-my.sharepoint.com/personal/channarong_office_dlit_ac_th/_layouts/15/WopiFrame.aspx?docid=0c6614d61d45641ccac11481cbdfd7019&authkey=ASZ83CeZlNgxZDV3ZkfTYwk&action=view