หนังสือเรียนชีววิทยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จัดทำโดย สสวท. รองรับมาตรฐานและตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 

ฉบับปรับปรุง 2560

สารบัญ 

บทที่ การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 

         1.1 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ [ppt]

บทที่ การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ 

          2.1 การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกาย [ppt]

          2.2 การรักษาดุลยภาพของกรด – เบสของเลือด [ppt]

         2.3 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย [ppt]

          2.4 ระบบภูมิคุ้มกัน [ppt]

                 2.4.1 กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ

                 2.4.2 กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะ

                 2.4.3 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

บทที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช [ppt]

          3.1 สารอินทรีย์ในพืช 

                 3.1.1 สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง

                 3.1.2 สารอินทรีย์ที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง

          3.2 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

     3.2.1 ปัจจัยภายนอก

     3.2.2 ปัจจัยภายใน                                                                                                                                                                                        3.3 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า 

บทที่ พันธุกรรมและวิวัฒนาการ [ppt]

          4.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

                 4.1.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล

          4.2 ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 

          4.3 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 

          4.4 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 

          4.5 วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

                 4.5.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรม

                 4.5.2 การคัดเลือกโดยธรรมชาติ

บทที่ 5 ชีวิตในสิ่งแวดล้อม [ppt]

          5.1 ระบบนิเวศ 

                 5.1.1 ไบโอม

                 5.1.2 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ

                 5.1.3 การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร

          5.2 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                 5.2.1 ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                 5.2.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม