หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด

สารบัญ 

  บทที่ 1 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์   .pdf     .ppt ] 

         1.1 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์   .pdf     .ppt ]

  บทที่ 2 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์   [ .pdf     .ppt ]

         2.1 การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกาย   [ .pdf     .ppt ]

         2.2 การรักษาดุลยภาพของกรด – เบสของเลือด   [ .pdf     .ppt ]

         2.3 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย   [ .pdf     .ppt ]

         2.4 ระบบภูมิคุ้มกัน   [ .pdf     .ppt ] 

              2.4.1 กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ

              2.4.2 กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะ

              2.4.3 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

  บทที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช   .pdf     .ppt ] 

         3.1 สารอินทรีย์ในพืช   [ .pdf     .ppt ]

              3.1.1 สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง

              3.1.2 สารอินทรีย์ที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง

         3.2 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช   [ .pdf     .ppt ]

   3.2.1 ปัจจัยภายนอก

   3.2.2 ปัจจัยภายใน                                                                                                                                                                                                3.3 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า   .pdf     .ppt ] 

  บทที่ 4 พันธุกรรมและวิวัฒนาการ   .pdf     .ppt ] 

          4.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   [ .pdf     .ppt ]

               4.1.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล

          4.2 ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม   [ .pdf     .ppt ]

          4.3 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม   [ .pdf     .ppt ]

          4.4 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ   [ .pdf     .ppt ]

          4.5 วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต   [ .pdf     .ppt ]

               4.5.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรม

               4.5.2 การคัดเลือกโดยธรรมชาติ

  บทที่ 5 ชีวิตในสิ่งแวดล้อม   .pdf     .ppt ] 

          5.1 ระบบนิเวศ   [ .pdf     .ppt ]

               5.1.1 ไบโอม

               5.1.2 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ

               5.1.3 การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร

          5.2 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   .pdf     .ppt ] 

               5.2.1 ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               5.2.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


บทที่.....เซลล์ (Cell)

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน