หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด

สารบัญ 

  บทที่ 1 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์   [ .pdf     .ppt ] 

          1.1 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์   [ .pdf     .ppt ]

  บทที่ 2 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์   [ .pdf     .ppt ] 

         2.1 การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกาย   [ .pdf     .ppt ]

         2.2 การรักษาดุลยภาพของกรด – เบสของเลือด   [ .pdf     .ppt ]

         2.3 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย   [ .pdf     .ppt ]

         2.4 ระบบภูมิคุ้มกัน   [ .pdf     .ppt ] 

               2.4.1 กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ

               2.4.2 กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะ

               2.4.3 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

  บทที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช   [ .pdf     .ppt ] 

         3.1 สารอินทรีย์ในพืช   [ .pdf     .ppt ]

              3.1.1 สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง

              3.1.2 สารอินทรีย์ที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง

         3.2 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช   [ .pdf     .ppt ]

  3.2.1 ปัจจัยภายนอก

  3.2.2 ปัจจัยภายใน                                                                                                                                                                                                   3.3 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า   [ .pdf     .ppt ] 

  บทที่ 4 พันธุกรรมและวิวัฒนาการ   [ .pdf     .ppt ] 

         4.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   [ .pdf     .ppt ]

              4.1.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล

         4.2 ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม   [ .pdf     .ppt ]

         4.3 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม   [ .pdf     .ppt ]

         4.4 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ   [ .pdf     .ppt ]

         4.5 วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต   [ .pdf     .ppt ]

              4.5.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรม

              4.5.2 การคัดเลือกโดยธรรมชาติ

  บทที่ 5 ชีวิตในสิ่งแวดล้อม   [ .pdf     .ppt ] 

         5.1 ระบบนิเวศ   [ .pdf     .ppt ]

              5.1.1 ไบโอม

              5.1.2 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ

              5.1.3 การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร

         5.2 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   [ .pdf     .ppt ] 

              5.2.1 ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              5.2.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


บทที่..... เซลล์ (Cell)

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน