สารบัญ

  บทที่ 1 อยู่ดีมีสุข   [ .pdf     .ppt ]
            1.1 เซลล์และองค์ประกอบสำคัญของเซลล์
   [ .pdf     .ppt ]
            1.2 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
   [ .pdf     .ppt ]
                 1.2.1 การแพร่
                 1.2.2 การออสโมซิส
                 1.2.3 การแพร่แบบฟาซิลิเทต
                 1.2.4 การลำเลียงสารโดยใช้พลังงาน
                 1.2.5 การลำเลียงสารขนาดใหญ่
            1.3 กลไกการรักษาดุลยภาพ
   [ .pdf     .ppt ]
                 1.3.1 การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช
                 1.3.2 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
                 1.3.3 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสัตว์ต่างๆ
                 1.3.4 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายคน
                 1.3.5 การรักษาดุลยภาพของกรด - เบสในร่างกายคน
                 1.3.6 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย
  บทที่ 2 อยู่อย่างปลอดภัย
   [ .pdf     .ppt ]
            2.1 การป้องกันและกำจัดเชื้อโรคของร่างกาย
   [ .pdf     .ppt ]
                 2.1.1 ด่านแรก : ผิวหนัง
                 2.1.2 ด่านที่สอง : แนวป้องกันโดยทั่วไป
                 2.1.3 ด่านที่สาม : ระบบภูมิคุ้มกัน
            2.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย
   [ .pdf     .ppt ]
            2.3 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
   [ .pdf     .ppt ]