สารบัญ

บทที่ 1 อยู่ดีมีสุข

1.1 เซลล์และองค์ประกอบสำคัญของเซลล์

1.2 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

          1.2.1 การแพร่

          1.2.2 การออสโมซิส

          1.2.3 การแพร่แบบฟาซิลิเทต

          1.2.4 การลำเลียงสารโดยใช้พลังงาน

          1.2.5 การลำเลียงสารขนาดใหญ่

1.3 กลไกการรักษาดุลยภาพ

          1.3.1 การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช

          1.3.2 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

          1.3.3 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสัตว์ต่างๆ

          1.3.4 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายคน

          1.3.5 การรักษาดุลยภาพของกรด - เบสในร่างกายคน

          1.3.6 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย

บทที่ 2 อยู่อย่างปลอดภัย

          2.1 การป้องกันและกำจัดเชื้อโรคของร่างกาย

                   2.1.1 ด่านแรก : ผิวหนัง

                   2.1.2 ด่านที่สอง : แนวป้องกันโดยทั่วไป

                   2.1.3 ด่านที่สาม : ระบบภูมิคุ้มกัน

          2.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย

          2.3 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน