วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ศึกษาเอกสารเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพและการคัดเลือกทางธรรมชาติ เพื่อทำแนวข้อสอบปลายภาค (ด้านล่าง)


สรุปเทคโนโลยีชีวภาพ

ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ 
           เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนำสิ่งมีชีวิตและผลผลิตมาใช้ประโยชน์โดยอาศัยวิทยาศาสตร์หลายสาขา เช่น ชีววิทยา  เคมี และ วิศวกรรม  เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์
สรุปการนำมาใช้ของ GMOs โคลนนิง เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

GMOs  หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม โดยการตัดต่อสารพันธุกรรมหรือยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสิ่งมีชีวิตหนึ่ง เพื่อให้เกิดลักษณะพันธุกรรมที่ต้องการ พืชที่ผลิตได้เรียกว่า พืชแปรพันธุ์
ราใช้GMOsเพื่อ
  1. สร้าง/เพิ่มปริมาณยีน
  2.ถ่ายยีนให้พืฃ
  3.สร้างพืชแปรพันธุ์ และ การตรวจสอบพืชแปรพันธุ์
ตัวอย่าง  วอลนัท สตรอเบอรี่ แอปเปิล มะเขือเทศ ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วเหลือง ฝ้าย มะละกอ


โคลนนิง (Cloning) หมายถึง กระบวนการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศชนิดหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตที่ถูกโคลนออกมาจะมีลักษณะทางพันธุกรรม โดยรวมถึงมีลักษณะทางกายภาพ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบ หรือ สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อนแล้วทุกประการ
ประโยชน์ของโคลนนิง 
   1.การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
   2.ช่วยลดจำนวนสัตว์ที่ใช้ในการทดลองให้น้อยลง
   3.การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่หายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์  โคลนนิ่งจะช่วยการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนสัตว์ป่า  นก  และสัตว์น้ำ  บางประเภท


เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  หมายถึง การเพาะเลี้ยงเซลล์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือการเพาะเลี้ยงอวัยวะพืช
 การนำมาใช้

    1.การผลิตต้นพันธุ์พืชปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว  โดยอาศัยอาหารสูตรที่สามารถเพิ่มจำนวนต้นเป็นทวีคูณ               

   2.ผลิตพืชที่ปราศจากโรค  ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  เชื้อรา และเชื้อไวรัส  เพราะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พืชจะใช้ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อที่เจริญที่อยู่ที่บริเวณปลายยอดของลำต้นและเนื้อเยื่อคัพภะ (Embryo)
ซึ่งถือว่าปลอดจากเชื้อไวรัสมากที่สุด               

   3.ปรับปรุงพันธุ์พืช  โดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ แล้วคัดเลือกเอาสารพันธุ์ที่ดีไว้  ซึ่งอาจทำได้

โดยการใช้สารเคมี การฉายรังสี  การติดต่อยีน และการย้ายยีน              

   4.ผลิตพืชพันธุ์ต้านทาน  โดยการเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีเงื่อนไขต่างๆ  เช่น การสร้างพันธุ์ต้านทาน

ต่อสารพิษของโรค ต้านทานต่อแมลง  ต้านทานต่อยากำจัดวัชพืช ฯลฯ               

   5.ผลิตพันธุ์พืชทนทาน โดยการคัดสายพันธุ์ทนทานจากการจัดเงื่อนไขของอาหารและสภาวะแวดล้อม  

เช่น การคัดสายพันธุ์พืชทนเค็ม  สายพันธุ์ทนต่อดินเปรี้ยว  เป็นต้น               

   6.ผลิตยาและสารเคมีจากพืช พืชบางชนิดมีคุณสมบัติทางยาแต่บางครั้งปริมาณยาที่สกัดอยู่ในเนื้อสารมีปริมาณน้อย จึงต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมและอาหารที่เหมาะสม ก็อาจชักนำให้เกิดการสังเคราะห์สารที่เราต้องการได้มากขึ้น               

   7.ศึกษาทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของพืช               

   8.เก็บรักษาพันธุ์พืช  ซึ่งปัจจุบันนี้มีพืชหลายชนิดสูญพันธุ์ไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บรักษาพืชพรรณต่าง ๆ ไว้ในหลอดทดลองจะทำให้พืชมีอัตราการเจริญเติบโตที่ช้ามาก  ทำให้ประหยัดเวลา  แรงงาน และอาหาร  จนกว่าเมื่อใดเราต้องการพืชชนิดนั้น ๆจึงนำมาขยายเพิ่มจำนวนได้ แนวข้อสอบปลายภาค (ปรนัยและอัตนัย)

รายชื่อนักเรียนที่ส่งแบบทดสอบแล้ว
1. จงยกตัวอย่างลักษณะพันธุกรรมที่เอื้อให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดและได้รับการคัดเลือกให้คงอยู่ในธรรมชาติ


       คำอธิบายรายวิชา

  วิชาพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา ว32243 รายวิชาพื้นฐาน    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ทวิศึกษา       ภาคเรียนที่ 2/2562              เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต                     

ครูผู้สอน นายชาญณรงค์ มุมทอง , นางสาวทิพวรรณ บุญเต็ม   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาลักษณะพันธุกรรม โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การคัดเลือกตามธรรมชาติ การปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพ ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่  มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสปีชีส์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.4-6/1  อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรมการแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน  และการเกิดความหลากหลาย

               ทางชีวภาพ

ว 1.2 ม.4-6/2  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ว 1.2 ม.4-6/3  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ว 1.2 ม.4-6/4  อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ว 2.1 ม.4-6/1  อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ

ว 2.1 ม.4-6/2  อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต

ว 2.1 ม.4-6/3  อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา

ว 2.2 ม.4-6/1  วิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น  

               ระดับประเทศและระดับโลก

ว 2.2 ม.4-6/2  อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ว 2.2 ม.4-6/3  วางแผนและดำเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ว 8.1 ม.4-6/1  ตั้งคำถามอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์หรือความสนใจหรือจากประเด็นที่เกิดขึ้น

              ในขณะนั้นที่สามารถทำการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้

ว 8.1 ม.4-6/2  สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบหรือสร้างแบบจำลอง

ว 8.1 ม.4-6/3  ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอื่น ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้

               และจำนวนครั้งของการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลที่มีความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอ

ว 8.1 ม.4-6/4  เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกต การวัด การสำรวจ ตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งทางกว้างและลึก

               ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ว 8.1 ม.4-6/5  รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้องครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

               โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข้อมูล

ว 8.1 ม.4-6/6  จัดกระทำข้อมูลโดยคำนึ่งถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต้องและนำเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธี

               ที่เหมาะสม

ว 8.1 ม.4-6/7  วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป หรือสาระสำคัญเพื่อตรวจสอบกับ  

               สมมติฐานที่ตั้งไว้

ว 8.1 ม.4-6/8  พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลของการสำรวจตรวจสอบโดยใช้หลักความคลาดเคลื่อนของการวัดและ

               การสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบ

ว 8.1 ม.4-6/9  นำผลของการสำรวจตรวจสอบที่ได้ทั้งวิธีการและองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างคำถามใหม่นำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์

               ใหม่และในชีวิตจริง

ว 8.1 ม.4-6/10 ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบายการลงความเห็นและการสรุปผลการเรียนรู้ 

               วิทยาศาสตร์ที่นำเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง

ว 8.1 ม.4-6/11 บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้และยอมรับว่าความรู้เดิม

               อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติมหรือโต้แย้งจากเดิม ซึ่งท้าทายให้มีการ

               ตรวจสอบอย่างระมัดระวังอันจะนำมาสู่การยอมรับเป็นความรู้ใหม่

ว 8.1 ม.4-6/12 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงาน

               ให้ผู้อื่นเข้าใจ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


26 พฤศจิกายน 2562