คะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31141  จำนวน 1.5 หน่วยกิต


ดูแบบ Excel Online  
https://dlit365-my.sharepoint.com/personal/channarong_office_dlit_ac_th/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=01e9b25b756744a33a9649850d5508d3e&authkey=AaM9aYrsuUlXUgHPJi6c_XM