เนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบปลายภาค

ได้แก่ 1. ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง 

2. ระบบภูมิคุ้มกัน 

เอกสาร pdf ด้านล่าง


วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563

การบ้านจดลงสมุดเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน


เอกสารระบบภูมิคุมกัน


เอกสารระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลืองวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

แบบทดสอบระบบภูมิคุมกัน

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/act
รายชื่อนักเรียนที่ส่งแบบทดสอบแล้ว


ระบบหมุนเวียนเลือดตอบคำถามจากเนื้อหาเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด

เฉลย


เนื้อหา 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา
เซลล์และเนื้อเยื่อ
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/401-262-lecture

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- จากใบความรู้ของผลการเรียนรู้ที่ ๑ Click ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย หรือหน้าที่ ของคำศัพท์จากเรื่องลำดับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต ลงในสมุด ให้ได้เยอะที่สุด
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เขียนลงสมุด เช่น 
 ข้อ 1  hemoglobinทำหน้าที่ใด
            ตอบ ข. ลำเลียงออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
* * *

แบบฝึกหัด 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา 


1.วิชากายวิภาคศาสตร์ (anatomy) คืออะไร

        ก.วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายตำแหน่งและที่ตั้ง

        ข.การทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายในภาวะที่ปกติ

        ค.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต

        ง.การศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาท

2.สรีรวิทยา ( Physiology) คืออะไร

        ก.วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย ตำแหน่งและที่ตั้ง

        ข.การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายในภาวะที่ปกติ

        ค.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต

        ง.การศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาท

3.ช่องภายในร่างกายแบ่งออกเป็นกี่ส่วน

        ก. 2ส่วน

        ข.3ส่วน

        ค.4ส่วน

        ง.5ส่วน

4.ช่องอก(thoracic cavity) มีอวัยวะใดอยู่ในส่วนนี้

        ก.ปอด หัวใจ

        ข.ปอด ตับอ่อน

        ค.ตับอ่อน ลำไส้เล็ก

        ง.สมอง ไขสันหลัง

5.ช่องท้อง(abdominal cavity) มีอวัยวะใดอยู่ในส่วนนี้

        ก.ปอด หัวใจ

        ข.ปอด ตับอ่อน

        ค.ตับอ่อน ลำไส้เล็ก

        ง.สมอง ไขสันหลัง

6.ช่องว่างทางด้านหลัง (dorsal cavity)มีอวัยวะใดอยู่ในส่วนนี้

        ก.ปอด หัวใจ

        ข.ปอด ตับอ่อน

        ค.ตับอ่อน ลำไส้เล็ก

        ง.สมอง ไขสันหลัง

7.Anatomical  position หมายถึงอะไร

        ก.ร่างกายที่อยู่ในท่ายืนตรงตามองไป ข้างหน้าแขนขา ชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า

        ข.ร่างกายในแนวตั้งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

        ค.ด้านข้าง

        ง.ใกล้ผิว  หรือตื้น

8.median plane หมายถึงอะไร

        ก.ร่างกายที่อยู่ในท่ายืนตรงตามองไป ข้างหน้าแขนขา ชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า

        ข.ร่างกายในแนวตั้งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

        ค.ด้านข้าง

        ง.ใกล้ผิว  หรือตื้น

9.Superficial หมายถึงอะไร

        ก.ร่างกายที่อยู่ในท่ายืนตรงตามองไป ข้างหน้าแขนขา ชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า

        ข.ร่างกายในแนวตั้งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

        ค.ด้านข้าง

        ง.ลึก

*** ไม่มีข้อถูก 

10.deep หมายถึงอะไร

        ก.ร่างกายที่อยู่ในท่ายืนตรงตามองไป ข้างหน้าแขนขา ชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้า

        ข.ร่างกายในแนวตั้งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

        ค.ด้านข้าง

        ง.ลึก


๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


เขียนลงสมุด เช่น 
 ข้อ 1  hemoglobinทำหน้าที่ใด
            ตอบ ข. ลำเลียงออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
* * *

แบบฝึกหัด

เซลล์และเนื้อเยื่อ


1.หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต คืออะไร

        ก.เซลล์

        ข.ผิวหนัง

        ค.กระดูก

        ง.เนื้อเยื่อ

2.ข้อใด ไม่ใช่ส่วนประกอบของเซลล์

        ก.เยื่อหุ้มเซลล์

        ข.ไซโทพลาสซึม

        ค.นิวเคลียส

        ง.ฮีโมโกลบิน

3.ชนิดของเนื้อเยื่อบุผิวแบ่งตามรูปร่างได้เป็นกี่ชนิด

        ก.2ชนิด

        ข.3ชนิด

        ค.4ชนิด

        ง.5ชนิด

4.เซลล์มีรูปร่างทรงกระบอกไม่สูงมาก หรือคล้ายลูกบาศก์ มองทางด้านข้างคล้ายลูกเต๋า แต่แท้จริงแล้วมีรูปร่างเป็นทรงแปดเหลี่ยม เป็นเนื้อเยื่อบุผิว ชนิดใด

        ก. squamous epithelium

        ข. cuboidal epithelium

        ค. columnar epithelium

        ง.  simple epithelium

5.ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ Adipose cell ได้ถูกต้อง

        ก.สร้างเส้นใยชนิดต่างๆ

        ข.สะสมไขมัน

        ค.ทำลายสิ่งแปลกปลอม

        ง.กำจัดของเสีย

6.Fibroblast ทำหน้าที่อะไร

        ก.ทำลายสิ่งแปลกปลอม

        ข.สร้างเส้นใย

        ค.สะสมไขมัน

        ง.สร้างแอนติบอดี

7. กระดูกอ่อนส่วนใดที่พบ collagen fiber เป็นจำนวนมาก

        ก.Chondrocyte

        ข.Elastic cartilage 

        ค.Hyaline cartilage   

        ง.Fibrocartilage       

8. เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ไม่มีเม็ดแกรนูล คือเม็ดเลือดขาวชนิดใด

        ก.นิวโทรฟิล (neutrophil)

        ข.อีโอซิโนฟิล (eosinophils)

        ค.เบโซฟิล (basophil)

        ง.ลิมโฟไซต์ (lymphocyte)

9.กล้ามเนื้ออยู่ติดกับกระดูกทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย คือกล้ามเนื้อชนิดใด

        ก.กล้ามเนื้อเรียบ

        ข.กล้ามเนื้อลาย

        ค.กล้ามเนื้อหัวใจ

        ง.กล้ามเนื้องอก

10.แขนงประสาทที่ทำหน้าที่รับกระแสประสาท  เข้าสู่ตัวเซลล์ คืออะไร

        ก. เดนไดรต์

        ข.แอกซอน

        ค.เบโซฟิล

        ง.โมโนไซต์