Activities

DLIT @Surin

โพสต์10 ก.ย. 2558 21:37โดยChannarong Moomthong   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 05:18 ]


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน พ.ศ. 2558   
รุ่นที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน พ.ศ.2558
 สพม.33
(จำนวน 3 รุ่น 85 โรงเรียน)

วิทยากรหลักและคณะทำงาน สพม.33
นายชาญณรงค์ มุมทอง

ทีมงานขยายผลโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม (รุ่นที่ 1)
1. ว่าที่ ร.ต.สุทธิพจน์  พุฒิวัจน์
2. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
3. นายณรินทร์ ชินศรี
4. นางสาวสวาท  ทองละเอียด
5. นางสาวพรพรรณ  วศะโสภณ

เนื้อหา

1. Google Apps for Education (สร้างโดยคณะสำงาน สพม.33)

2. Office 365 (สร้างโดยนายชาญณรงค์ มุมทอง)รูปภาพเพิ่มเติม Click ภาพด้านล่าง
https://drive.google.com/folderview?id=0B8UYv05Dg_LhN0puR2h0dlM0OEk&usp=sharing


เกียรติบัตรDLIT @Buriram

โพสต์10 ส.ค. 2558 06:53โดยChannarong Moomthong   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 05:18 ]


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer  
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558   
 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์  คะแนนโหวตชนะเลิศผลงาน Flip Classroom ด้วย Youtube

จากทีม DLIT สพม.33


เกียรติบัตร


DLIT @Udon

โพสต์9 ส.ค. 2558 16:09โดยChannarong Moomthong   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 05:17 ]


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer  
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ณ โรงแรมอุดรแอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  วิทยากร 

ศุภชัย ศศิกนก
จากบริษัทกูเกิล ประเทศไทย

ทีมงานวิทยากร Google Team
1. นางสาวรตนวรรณ  จินดาภู           สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
2. นายอนุสรณ์  จันทสุข                  โรงเรียนสิรินธร
3. นายชาญณรงค์  มุมทอง              โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
4. ว่าที่ รต. สุทธิพจน์  พุฒิวัจน์         โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
5. นายกฤษฎากร  แก่นดี                 โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เกียรติบัตรการหาความหนาแน่นของประชากร

โพสต์17 มิ.ย. 2558 03:33โดยChannarong Moomthong   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2558 22:25 ]

กิจกรรม การหาความหนาแน่นของประชากร (Population density)  


ความหนาแน่นของประชากรสามารถหาได้กับประชากรทุกชนิด ส่วนใหญ่ความหนาแน่นของประชากรจะเป็นจำนวนต่อหน่วยพื้นที่ แต่ในกรณีที่เป็นประชากรของสิ่งมีชีวิตสัตว์น้ำหรือสิ่งมีชีวิตในดินจะเป็นจำนวนของประชากรต่อหน่วยปริมาตร การที่จะใช้จำนวนหรือน้ำหนักต่อหน่วยใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมว่าอะไรจะให้ความหมายทางนิเวศวิทยาได้ดีที่สุด ความหนาแน่นของประชากรสามารถบอกได้ 2 ค่า คือ
                1.  ความหนาแน่นหยาบ (crude density) 
                     หมายถึง จำนวนหรือน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตรในบริเวณใดๆ ก็ตามแต่ไม่เฉพาะเจาะจง

                2.  ความหนาแน่นเฉพาะหรือความหนาแน่นทางนิเวศวิทยา (ecological density) 
                     หมายถึง ความหนาแน่นต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตร ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
                                      
                            

1-4 of 4