Activities‎ > ‎

การหาความหนาแน่นของประชากร

โพสต์17 มิ.ย. 2558 03:33โดยChannarong Moomthong   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2558 22:25 ]
กิจกรรม การหาความหนาแน่นของประชากร (Population density)  


ความหนาแน่นของประชากรสามารถหาได้กับประชากรทุกชนิด ส่วนใหญ่ความหนาแน่นของประชากรจะเป็นจำนวนต่อหน่วยพื้นที่ แต่ในกรณีที่เป็นประชากรของสิ่งมีชีวิตสัตว์น้ำหรือสิ่งมีชีวิตในดินจะเป็นจำนวนของประชากรต่อหน่วยปริมาตร การที่จะใช้จำนวนหรือน้ำหนักต่อหน่วยใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมว่าอะไรจะให้ความหมายทางนิเวศวิทยาได้ดีที่สุด ความหนาแน่นของประชากรสามารถบอกได้ 2 ค่า คือ
                1.  ความหนาแน่นหยาบ (crude density) 
                     หมายถึง จำนวนหรือน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตรในบริเวณใดๆ ก็ตามแต่ไม่เฉพาะเจาะจง

                2.  ความหนาแน่นเฉพาะหรือความหนาแน่นทางนิเวศวิทยา (ecological density) 
                     หมายถึง ความหนาแน่นต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตร ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
                                      
                            
Comments