โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer  
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558   
 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์  คะแนนโหวตชนะเลิศผลงาน Flip Classroom ด้วย Youtube

จากทีม DLIT สพม.33


เกียรติบัตร