โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer  
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ณ โรงแรมอุดรแอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  วิทยากร 

ศุภชัย ศศิกนก
จากบริษัทกูเกิล ประเทศไทย

ทีมงานวิทยากร Google Team
1. นางสาวรตนวรรณ  จินดาภู           สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
2. นายอนุสรณ์  จันทสุข                  โรงเรียนสิรินธร
3. นายชาญณรงค์  มุมทอง              โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
4. ว่าที่ รต. สุทธิพจน์  พุฒิวัจน์         โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
5. นายกฤษฎากร  แก่นดี                 โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เกียรติบัตร