โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน พ.ศ. 2558   
รุ่นที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน พ.ศ.2558
 สพม.33
(จำนวน 3 รุ่น 85 โรงเรียน)

วิทยากรหลักและคณะทำงาน สพม.33
นายชาญณรงค์ มุมทอง

ทีมงานขยายผลโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม (รุ่นที่ 1)
1. ว่าที่ ร.ต.สุทธิพจน์  พุฒิวัจน์
2. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
3. นายณรินทร์ ชินศรี
4. นางสาวสวาท  ทองละเอียด
5. นางสาวพรพรรณ  วศะโสภณ

เนื้อหา

1. Google Apps for Education (สร้างโดยคณะสำงาน สพม.33)

2. Office 365 (สร้างโดยนายชาญณรงค์ มุมทอง)รูปภาพเพิ่มเติม Click ภาพด้านล่าง
https://drive.google.com/folderview?id=0B8UYv05Dg_LhN0puR2h0dlM0OEk&usp=sharing


เกียรติบัตร