เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ชีววิทยา ว33244  ปีการศึกษา 1/2558

เนื้อหาประกอบด้วย
  • บทที่ 15 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  • บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม
  • บทที่ 17 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
  • บทที่ 18 วิวัฒนาการ
หมายเหตุ : นักเรียนสามารถโหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ เมื่อเรียนจบในเนื้อหานั้นๆ (.pdf)
Comments