เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

ไฟล์ต้นฉบับบ >>> Click

https://drive.google.com/file/d/1STj7njOCSM41koQUCZrD5NwiSYvh7UHv/view?usp=sharing