การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.ในจังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนสิรินธร

กิจกรรมการอบรม
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560

  • 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
  • 08.00-09.00 น. เปิดงานโดย รองฯ สำเริง บุญโต
  • 09.30-12.00 น. เรียนรู้การใช้เครื่องมือเก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบพกพา (Data Logger)และหัววัดชนิดต่างๆเบื้องต้น
  • 13.00-14.30 น. ปฏิบัติการ Cell structure and functions,Membranestructure and functions, Osmosis Lab
  • 14.35-16.30 น. ปฏิบัติการ Cell signaling, Cell Technology, Chemical context of life, Biomolecule + Lab

วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560
  • 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
  • 09.00-10.30 น. Enzyme Lab
  • 10.45-12.00 o. Cellular respiration Lab
  • 13.00-14.00 Food and Nutrient Lab
  • 14.45-16.00 น. การประยุกต์ใช้ Data Loggerและหัววัดชนิดต่างๆ

ภาพกิจกรรม