รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1

บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

     1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร
           1.1.1 สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์
           1.1.2 สิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารและพลังงาน
           1.1.3 สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตมีอายุขัยและขนาดจำกัด
           1.1.4 สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
           1.1.5 สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
           1.1.6 สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจำเพาะ
           1.1.7 สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบ
     1.2 ชีววิทยาคืออะไร
     1.3 ชีววิทยากับการดำรงชีวิต
     1.4 ชีวจริยธรรม
     1.5 การศึกษาชีววิทยา
          1.5.1 การตั้งสมมติฐาน
          1.5.2 การตรวจสอบสมมติฐาน
          1.5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
          1.5.4 การสรุปผลการทดลอง

บทที่ 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

     2.1 สารอนินทรีย์
          2.1.1 น้ำ
          2.1.2 แร่ธาตุ
     2.2 สารอินทรีย์
          2.2.1 คาร์โบไฮเดรต
          2.2.2 โปรตีน
          2.2.3 ลิพิด
          2.2.4 กรดนิวคลีอิก
          2.2.5 วิตามิน
     2.3 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

     3.1เซลล์และทฤษฎีของเซลล์
     3.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
          3.2.1 ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์
          3.2.2 ไซโทพลาซึม
          3.2.3 นิวเคลียส
     3.3 การสื่อสารระหว่างเซลล์
     3.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์

บทที่ 4 ระบบย่อยอาหาร

     4.1อาหารและการย่อยอาหาร
          4.1.1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์
          4.1.2 การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
          4.1.3 การย่อยอาหารของสัตว์
          4.1.4 การย่อยอาหารของคน
     4.2 การสลายสารอาหารระดับเซลล์
          4.2.1 การสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน
          4.2.2 การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน

บทที่ 5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

     5.1การสืบพันธุ์
          5.1.1 การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
          5.1.2 การสืบพันธุ์ของสัตว์
          5.1.3 การสืบพันธุ์ของคน
     5.2 การเจริญเติบโตของสัตว์
          5.2.1 การเจริญเติบโตของไก่
          5.2.2 การเจริญเติบโตของคน

อ้างอิง : คลังสื่อ DLIT ส.ร.ค.
ลำดับที่เรื่องรับชมเนื้อหาหมายเหตุ
1. การคัดเลือกตามธรรมชาติ Click  
2. การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต  Click  
3. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (Pedigree)  Click  
4. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส  Click  
5. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส Click  
6. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (มิวเทชัน)  Click  
7. การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต Click  
8. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางชีวภาพ  Click  
9. ความหลากหลายทางชีวภาพ  Click  
10. โครโมโซมและสารพันธุกรรม (โครงสร้างทางเคมีของ DNA)  Click  
11. การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์  Click  
12. การออสโมซิส  Click  
13. ภูมิคุ้มกันของร่างกาย Click  
แสดง 13 รายการจากหน้า BIO จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »