คำถามชวนคิด
เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต


1.  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในภาพ ก. ข.และ ค.มีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. การงอกใหม่ของสัตว์ภาพใดถือว่าเป็นการสืบพันธุ์ เพราะเหตุใด
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. จงนำตัวอักษรหน้าลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตเติมลงในช่องว่างหน้าข้อความให้มีความ
สัมพันธ์กัน

ก. มีกระบวนการเมแทบอลิซึม
ข. มีการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
ค. มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ง. มีการควบคุมสมดุลของร่างกาย
จ. มีการจัดระบบภายในสิ่งมีชีวิต

........1) การสีปีกของจิ้งหรีดเพศผู้
........2) ลูกอ๊อดของกบมีลักษณะที่แตกต่างไปจาก พ่อ แม่
........3) ตับอ่อนเป็นอวัยวะที่ทำางานเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร และระบบต่อมไร้ท่อ
........4) แมวเลียอุ้งเท้าในช่วงของวันที่มีอากาศร้อน
........5) ต้นข่ามีต้นอ่อนงอกออกมาเจริญอยู่ด้านข้าง
........6) การยกเท้าหนีทันทีเมื่อเหยียบของมีคม
........7) ไซเล็มและโฟลเอ็มเป็นเนื้อเยื่อที่ทำาหน้าที่ลำาเลียงสารในพืชดอก
........8) เสือวิ่งไล่ม้าลายในทุ่งหญ้า
........9) การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วทำาให้เกิดอาการสั่น เมื่ออยู่ในที่
มีอากาศหนาวเย็น
........10) ตัวอ่อนของแมลงปอกินลูกอ๊อด ลูกปลา ส่วนแมลงปอตัวเต็มวัยกินแมลงเป็น
อาหาร
........11) แมวมีชีวิตอยู่ได้นานประมาณ 25 ปี
........12) นักวิ่งมาราธอนควรดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่เพื่อชดเชยน้ำาและแร่ธาตุที่สูญเสียไป
วิชาชีววิทยา1 ว31241 ชั้น ม.4
เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผู้สอน : นายชาญณรงค์ มุมทอง, นางสาวนุจรี ตรีสุน

-------------------

รวม ๑๗ ผลการเรียนรู้

-------------------

https://drive.google.com/file/d/1uSnsyzaVIhjJtbsIAZrlgusmpv8WZkt1/view?usp=sharing
-------------------

🔴 คำศัพท์เรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต Click