ลำดับที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมเอกสารที่เกี่ยวข้องปีการศึกษา
1. 22 - 23 พฤษภาคม และ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 อบรม Google Apps for Education (สพม.33) กิจกรรมรุ่นที่ 1 เว็บไซต์การอบรม 1/2558 
2. 7 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ขยายผลการอบรม Google Apps for Education กิจกรรมการขยายผล เว็บไซต์การอบรม 1/2558 
3.  23 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer DLIT @Udon (ทีม Google) Click 1/2558 
4. 8 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer DLIT @Buriram Click 1/2558 
5. 5 - 6, 18 - 21 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะทำงานการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) DLIT @Surin (สพม.33) Click 1/2558 
6. 1 - 3 ตุลาคม 59 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ดิจิตอลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี IC3 LOGIN 1/2559 
7. 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ Click  2/2559 
8. 2-3 มิถุนายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Click  1/2560 
9. 10-11 มิถุนายน 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุรินทร์ Click  1/2560 
10. 28-29 กรกฎาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT Click คำสั่ง 1/2560 
11. 5-6 สิงหาคม 2560 ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  Click  1/2560 
12. 9-10 กันยายน 2560 โครงการ การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล  Click  1/2560 
13. 23-24 กันยายน 2560 หลักสูตรการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Captivate Click  1/2560 
14. 24 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC Click  1/2561 
16. 14 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  Click  1/2561 
15. 8-9 เมษายน 2561 อบรมหลักสูตร ปรับปรุง60 Click  1/2561 
แสดง 16 รายการจากหน้า channarong จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »

แสดง 16 รายการ
ลำดับที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมเอกสารที่เกี่ยวข้องปีการศึกษา
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมเอกสารที่เกี่ยวข้องปีการศึกษา
1. 22 - 23 พฤษภาคม และ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 อบรม Google Apps for Education (สพม.33) กิจกรรมรุ่นที่ 1 เว็บไซต์การอบรม 1/2558 
2. 7 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ขยายผลการอบรม Google Apps for Education กิจกรรมการขยายผล เว็บไซต์การอบรม 1/2558 
3.  23 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer DLIT @Udon (ทีม Google) Click 1/2558 
4. 8 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer DLIT @Buriram Click 1/2558 
5. 5 - 6, 18 - 21 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะทำงานการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) DLIT @Surin (สพม.33) Click 1/2558 
6. 1 - 3 ตุลาคม 59 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ดิจิตอลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี IC3 LOGIN 1/2559 
7. 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ Click  2/2559 
8. 2-3 มิถุนายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Click  1/2560 
9. 10-11 มิถุนายน 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุรินทร์ Click  1/2560 
10. 28-29 กรกฎาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT Click คำสั่ง 1/2560 
11. 5-6 สิงหาคม 2560 ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  Click  1/2560 
12. 9-10 กันยายน 2560 โครงการ การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล  Click  1/2560 
13. 23-24 กันยายน 2560 หลักสูตรการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Captivate Click  1/2560 
14. 24 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC Click  1/2561 
16. 14 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  Click  1/2561 
15. 8-9 เมษายน 2561 อบรมหลักสูตร ปรับปรุง60 Click  1/2561 
แสดง 16 รายการ